alternative domain: zamunda.ch
Peer 2 Peer Community - Zamunda.NET
   

  ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ZAMUNDA.NET
Добре дошли в ЗАМУНДА.НЕТ

Този сайт е част от българското peer to peer общество за свободно споделяне на съдържание без комерсиална цел.

Вие, като Потребител на нашите Услуги, сте част от това общество и сте лично отговорен да имате етично поведение и да зачитате интелектуалните постижения на авторите.

Нашата цел е заедно с Вас да изградим модел за етично поведение в дигитална среда като се ръководим от принципите на:

(i) Свобода на изразяването;
(ii) Свобода на достъп до услугите на информационното общество;
(iii) Зачитането на човешкото достойнство;
(iv) Зачитане правата, свободите и законните интереси на гражданите.

Настоящите Общи условия и правила („Условията”) уреждат реда и начина на ползване Услугите на Уебсайта.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


По смисъла на настоящите Условия изброените понятия имат следното значение:

„Администратор” или „Замунда.НЕТ” е дружеството което притежава изключителното право на интелектуална собственост върху домейна Zamunda.net, уеб дизайна, търговската марка, функционалностите, сорс кода и текстовете публикувани в Zamunda.net.

„Аватар” изображението, идентифициращо Потребителите, което се появява в ляво под потребителското името, при публикуване на мнения във форумите, блоговете и под торентите.

„Потребител” – всяко физическо лице, което се е регистрирало на Уебсайта www.zamunda.net, за достъп до Услугите.

„Потребителски профил” – регистрационна форма, съдържаща предоставена от потребителя информация и изявление (в електронна форма) за приемане на настоящите Условия. Достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, които се генерират от самия потребител.

„Магнитни линкове/връзки” – връзки за сваляне на файлове в пиъринговите мрежи. Магнитните връзки идентифицират файловете не по тяхното разположение или име, а по съдържанието, а потребителят е свързан директно със всички потребители. Търсенето на източници на информация (пиъри) се осъществява чрез децентрализирана мрежа (DHT - Distributed Hash Table (“разпределена хеш-таблица“).

„Съдържание” –всяка информация, която се предоставя от Потребители или която е достъпна чрез използване на Услугите, като писмен текст, софтуер, музика, графики, фотографии, изображения, звуци, видеоклипове, съобщения и други подобни материали

„Торент мрежа” - технически начин за дистанционен обмен на файлове, базиран на система P2P (реер to peer). Обменът на файлове между Потребители се осъществява посредством торент тракер. Качването или тегленето на информация от потребителя чрез торент тракер се осъществява с торент клиент - програма, работеща с peep to peer мрежите.

„Услуги” - означава използването на всички продукти и услуги, достъпни на Уебсайта от Потребителите.

„Уебсайт” – е уебсайта www.zamunda.net като съвкупност от страници, които се намират на общ URL (унифициран адрес) по HTTP стандартизиран протокол.


II. РЕГИСТРАЦИЯ


Член 1 (1) Само Потребители, които са се регистрирали на Уебсайта и са се съгласили с настоящите Условия могат да ползват Услугите на Zamunda.net. Регистрацията и Услугите на Уебсайта са безплатни.
(2) Приемането на Условията за ползване на Уебсайта става чрез отбелязване в полето "Съгласен съм\” като всеки Потребител декларира, че е запознат, приема ги и се задължава да ги спазва.
(3) Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински и точни. За опазването на паролата си, както и за всички действия, които се извършват през съответен Потребителски профил, единствено отговорен е Потребителят.

Член 2 (1) Настоящите Условия могат да се изменят и допълват едностранно от Замунда.НЕТ.
(2) Същите се считат за съобщени на Потребителите от момента на обявяването им на Уебсайта.
(3) Всеки Потребител, който ползва Услугите има право да изразява мнение по отношение на настоящите Условия и допълненията по тях чрез изпращане на лично съобщение до Администратора на e-mail: [email protected]

Член 3 Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и Интернет връзка за ползване на Услугите.

Член 4 (1) Потребителят се задължава да не извършва действия, представляващи неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на Уебсайта.
(2) При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да прекрати временно или постоянно достъпа на Потребителя до ползването на Услугите.
(3) Администраторът не носи отговорност към Потребителите за поведението на недобросъвестен Потребител.

Член 5 (1) Администраторът има право:

(i) по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на Услугите, в това число на част от Услугите.;
(ii) да ограничи или преустанови достъпа до Услугите за всички Потребители или за някои от тях.
(iii) да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация;
(iv) да прекрати изцяло или ограничи достъпа на Потребител, който нарушава настоящите Условия.

(2) При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът няма задължение да отправя предупреждения и не носи отговорност спрямо останалите Потребители.

Член 6 Администраторът не носи отговорност:

(i) в случай, че предоставяните Услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на Потребител;
(ii) за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на Уебсайта и/или ползване на Услугите;
(iii) ако трето лице ползва потребителско име и парола на Потребител с или без негово съгласие;


II. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА


Член 7 (1) Всички Услуги достъпни на Уебсайта се безплатни за Потребителите, като наличната информация може да се използва единствено за лични нужди и с некомерсиална цел.
(2) Потребителят може да използва Услугите по два начина: (а) посредством торент мрежа и/или (б) посредством магнитни линкове.
(3) Подробна информация, отнасяща се до начините на ползване на Услугите Потребителите могат да намерят в секцията Въпроси и отговори на Уебсайта.
(4) Въпроси, свързани с ползването на Услугите, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение по e-mail: [email protected]

Член 8 (1) При използване на Услугите, Потребителят се съгласява да предприеме всички възможни мерки, така че да не наруши авторски и сродни права на трети лица, както и права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост и да не настъпят вреди за правоносителите.
(2) Всеки Потребител, който счита, че негово авторско Съдържание, е използвано неправомерно от друг Потребител, следва да ни уведоми незабавно съгласно изискванията и по реда предвидени в Политиката за лични данни и защита на авторско съдържание.
(3) Потребителят е единствено отговорен за всяко Съдържание, което споделя, публикува, предава, съхранява или прави достъпно по друг начин при използване на Услугите.
(4) Потребителят потвърждава и се съгласява, че Замунда.НЕТ не носи отговорност и няма задължение да преглежда и контролира Съдържанието, което се предоставя от Потребителите. Ние не контролираме Съдържанието публикувано или достъпно посредством ползването на Услугите, както и не гарантираме качеството, целостта и точността на това Съдържание с изключение на ограниченията предвидените в Член 9, ал. 1.

Член 9 (1) При ползване на Услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

(i) да не изпраща нежелана поща (spam, junk email), да не използва технически средства с цел добиване на информация (hacking), да не извършва действия, които могат да бъдат квалифицирани като кражба на интелектуална cобственост, корпоративен шпионаж и/или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (cracking), изпращане на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители, както и да не извършва действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
(ii) да поставя съобщения (posts), изписани на езика, който е избран за използване;
(iii) да не поставя изображения на Аватара си с расистко, порнографско или неетично съдържание.
(iv) да не поставя на Уебсайта нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или доброто име на Уебсайта, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.
(v) да не поставя на Уебсайта търговски, рекламни текстове и/или търговски изображения и съобщения.
(vi) да предлага нови теми или раздели във форуми, блогове, след като предварително се увери в липсата на вече създадени такива. За тази цел и за свое улеснение би могъл да използва търсачката на Уебсайта.
(2) Замунда.НЕТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените Услуги при неспазване на изискванията по ал.1 по-горе.


III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 10 (1) Потребителски профили на Потребители, които през последните 60 дни не са били активни ще биват заличавани автоматично.
(2) С оглед предотвратяване заличаването на Потребителски профил, Потребителите могат да изберат опцията „Паркиране на Потребителски профил”. Потребители със заличени Потребителски профили имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

Член 11 Администраторът не носи отговорност, ако при нарушения на дейността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на Услугите, достъпни на Уебсайта.

Член 12 Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на Услугите на e-mail: [email protected]

Член 13 Администраторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия и правила, както и структурата на Уебсайта, за което се задължава да уведомява Потребителите своевременно.

Член 14 За всички неуредени в Общите условия и правила въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Член 15 При възникване на спорове Потребителите се съгласяват, че ще полагат усилия за доброволното им уреждане. В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, Потребителят се съгласява спора да бъде отнесен за решаване от Международния Арбитражен съд при Института по международно частно право със седалище в гр.София, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

ПРИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗТРИЕТЕ ПРОФИЛЪТ СИ, ПИШЕТЕ ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕКИП НА ТОЗИ ЛИНК.


Support Zamunda.NET with Bitcoins. Our wallet address is 15bxA9ZuiCGnQb1MzFAD8pQ2LHhddMGaTD